април 17, 2021

Избор на Едиторот

Др. Никола Панов, авторот на забранетиот учебник: Да не се толкува науката “кому како ќе му прдне”

Овој “струјно-политички“ удар најмногу ќе ги погоди учениците, географијата и историјата и секој ќе си ја толкува историјата, културата и географијата на начин, простете но не можев да најдам соодветен збор, како ќе му прдне.