мај 16, 2021

Корона кризата го „стопи“ извозот на земјава лани за 7,7 отсто во споредба со 2019

Корона кризата лани предизвикала намалување на извозот на стоки од земјава, но и на увозот на стоки во Македонија од 7,7 отсто. Иако состојбата е драстично подобрена во споредба со првите шест месеци од ковид-19 пандемијата, кога извозот бележеше пад од дури 24 отсто во споредба со јануари-јули 2019 година, сепак бројките на крајот на 2020 година не се поволни.

Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари ‒ декември 2020 година, изнесува 6.633.216 илјади американски долари и бележи пад од 7,7 отсто во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 8.709.485 илјади американски долари, што е за 7,7 отсто помалку во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари ‒ декември 2020 година, изнесувал 2.075.269 илјади американски долари.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот е најголемо учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и фероникелот. Во увозот се најмногу застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), плоснатоваланите производи од железо или нелегиран челик, неплатинирани или необложени и другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав.

Во периодот јануари ‒ декември 2020 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Република Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Србија, Кина и Грција.

Сподели
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •