јуни 7, 2023

Центар за граѓански комуникации: Најмногу нововработени во полицијата, најмалку во одбраната

Од јануари 2017 до февруари 2020 година, во министерствата и во Владата се вработени или ангажирани 540 повеќе луѓе. Од овие новопримени или ангажирани луѓе, во редовен работен однос се примени 154, на договор на дело се ангажирани 177, а привремено се вработени 209 луѓе. Додека бројот на нововработени е зголемен за 0,9 проценти, бројот на ангажирани на договор на дело скокнал за 125 проценти, а привремено се вработени дури 337 проценти повеќе луѓе.

По институции, во споменатиот период од три години, најмногу нововработени или ангажирани луѓе во апсолутен број имало во Министерството за внатрешни работи – 570 што е зголемување од скоро 5 проценти. Сепак, во процентуален износ, најмногу нововработени или ангажирани имало во Министерството за култура, дури 23,7 отсто.

Спротивно, најголемо намалување на вработените или ангажираните луѓе во апсолутен износ имало во Министерството за одбрана – 168 луѓе или 18,6 отсто помалку. Процентуално, пак, најголемо намалување на вработените или ангажираните луѓе од 20,2 отсто имало во Министерството за труд и социјална политика.

-Кога станува збор за одделните категории вработени, најголем пораст на нововработени во редовен работен однос, односно 515, имало во Министерството за внатрешни работи. Кај привремените вработувања, најмногу нови, 48, имало во Министерството за земјоделство. Кај ангажирањето преку договорите на дело, најмногу нови, 69, имало во Владата. Инаку, најмногу вработени по сите основи има Министерството за внатрешни работи – 12.263, по што следува Министерството за земјоделство со 1 096. Најмалку вработени, односно 60 луѓе, има Министерството за локална самоуправа, а следно со 163 луѓе е Министерството за здравство, појаснуваат од Центарот за гражански комуникации.

Кај општините, во споменатиот период од три години, вкупно се вработени или ангажирани нови 154 луѓе. Овде, бројот на нововработени пораснал за 2 отсто, но на оние со привремено вработување скокнал за 25 проценти. Бројот на луѓе ангажирани на договор на дело по општините се намалил за 31 отсто.

По одделни општини, рекордер и според апсолутниот и според процентуалниот износ на зголемување на бројот на нововработени или ангажирани луѓе е Општина Бутел, која во 2020 споредено со 2017 имала 122 повеќе луѓе, односно 207 проценти зголемување на кадарот. Втора, исто така и апсолутно и процентуално е Општина Кавадарци со 87 луѓе или 77 отсто повеќе вработени или ангажирани луѓе.

Спротивно, најголемо намалување има кај вработените или ангажираните во Општина Карпош, која има намалување од 124 луѓе. Процентуално, пак, најголемо намалување има кај Општина Чашка, односно 64,6 проценти помалку вработени или ангажирани луѓе.

По одделни категории вработени или ангажирани, најмногу нововработени во редовен работен однос, 35, има Општина Куманово. Кај привремените вработувања, најмногу нови, односно 89 има Општина Бутел, додека кај договор на дело, најмногу новоангажирани по оваа основа, по 15 имаат Општина Бутел и Општина Гевгелија.

Спротивно, најголемо намалување на вработените во редовен работен однос од дури 49 луѓе има Општина Тетово, најголемо намалување на привремено вработени од дури 108 луѓе има Општина Карпош, додека најголемо намалување на ангажираните по договор на дело, односно 57 луѓе помалку има Општина Ресен.

Најмногу вработени или ангажирани луѓе меѓу единиците на локална самоуправа има Градот Скопје, 747 луѓе, а од другите општини следна е Карпош која има 312 луѓе, иако во анализираниот период го намалила бројот на вработени или ангажирани за 124 луѓе. Над 300 вработени има уште само и Општина Охрид, 308.

Истражувањето е спроведено врз основа на одговорите на институциите на барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер за бројот на вработени во редовен работен однос, преку привремени вработувања и со договор на дело на 31.12.2016 и на 29.02.2020 година.

На барањата не одговориле Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците и Општина Сарај, додека Општина Тетово одговорила само делумно. Оттука, во пресметките за вкупниот број вработени во министерствата не е вклучено новоформираното Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците. 

За авторот

Сподели