декември 1, 2022

Паѓа прометот во трговијата

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало во мај 2020 година, во споредба со мај 2019 година, гледано по групи и класи, намалување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 13.8 %, а реално за 15.6 %), Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 13.2 %, а реално за 13.0 %) и Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 13.5 %, а реално за 14.3 %) и Трговија на мало со автомобилски горива (номинално за 47.8 %, а реално за 29.2 %).

Сподели